Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

U nastavku izdvajamo upute za najkorištenije funkcije od strane studenata:

Raspored sati

Studentovi kolegiji

Karta dvorana i kabineta

Studentski eZahtjevi

Sinkronizacija rasporeda sati s drugim kalendarima