Studentovi kolegiji

Nastava > Kolegiji

U izborniku Kolegiji studenti dobivaju popis svih kolegija koje su upisali u trenutnoj akademskoj godini.

Detalji kolegija

Klikom na gumb Detalji s desne strane svakog kolegija otvara se poseban prozor sa statistikom kolegija, rasporedom sati za taj kolegij, popisom ispitnih rokova i dr.

Statistika kolegija

Statistika kolegija prikazuje:

  • ocjenu ostvarenu na ispitu

  • poredak studenta na kolegiju po prosjeku ocjena

  • prosječnu ocjenu studenata koji su položili kolegij

Ručno dodavanje kolegija

Svaki student može i ručno dodati kolegije, primjerice, ako neke kolegije još nije položio te želi da mu se i ti kolegiji prikažu u rasporedu sati.

Za ručno dodavanje kolegija potrebno je:

  1. kliknuti na gumb Dodaj

  2. u prozoru koji se otvori odabrati kolegij te ostale informacije vezane uz taj kolegij

Uneseni kolegij sada će se prikazati i u individualnom rasporedu sati za studenta.